Nærmiljøsporet

Framtidens byer Miljødirektoratet Statens vegvesen Kommunal og moderniseringsdepartementet Husbanken
fargekode for program - Programinnslag fargekode for pause - Pause
fargekode for delplenum paraleller  - Delplenum paralleller fargekode for workshop paraleller  - Workshop paralleller
Onsdag 27. august - Nærmiljøsporet
  WHAT
14.30 Delplenum 1
2: Bærekraftig utvikling og folkehelse
Bærekraftbegrepet vektlegger integrasjon av økonomiske, sosiale og økologiske perspektiver, og setter mennesker i sentrum for bærekraftig utvikling. Hvordan kan bærekraftig utvikling bidra til å nå mål om et samfunn som fremmer menneskenes helse og trivsel? Hva er gode strategier?
 
Ellen Hambro
Miljødirektør, Miljødirektoratet, Norge
 
Pia Lindeskog
doktor i medicinsk vetenskap
sakkunnig på Strategienheten, Folkhälsomyndigheten, Sverige
 
Møteledere:
Guro Voss Gabrielsen
seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
Svein Neerland
Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune
15.30 Pause
16.00 Workshops 1
G: Kvaliteter i det fysiske nærmiljøet
Det fysiske miljøet som omgir oss, enten det er naturskapt eller menneskeskapt, er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet og for menneskelig utfoldelse, vekst og utvikling. En god forvaltning av fysisk miljø er viktig for klima og styrker folkehelsen, og bidrar til en mer rettferdig fordeling av goder og ulemper i samfunns – og arealutviklingen. Et godt fysisk miljø beskytter mot risikofaktorer og fremmer kvaliteter som virker positivt på helse og livskvalitet. Hva kjennetegner et godt fysisk bo – og nærmiljø?
 
1. Kunnskapsgrunnlag om nærmiljø og fysisk aktivitet
– mangler vi kunnskap eller politisk vilje?
Johan Faskunger
Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap, ProActivity AB, Sverige
 
2. Stedsutvikling og livskvalitet
Bianca Hermansen
Architect MAA Urban Designer PhD, CITITEK, Danmark
 
3. Hvordan påvirker nasjonale planer og strategier fylkeskommunens
arbeid med steds- og nærmiljøutvikling i et kommuneperspektiv?
Roar Blom
Kst. folkehelsesjef, Nordland fylkeskommune, Norge
 
4. Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?
Gåstrategi for eldre
Randi Hjorthol
Forskningsleder, Avdeling for mobilitet og organisering
Transportøkonomisk institutt, Norge
 
Møteledere:
Guro Voss Gabrielsen
seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
Svein Neerland
Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune
18.00 Slutt

 

Torsdag 28. august - Nærmiljøsporet
  HOW
11.10 Delplenum 2
12: Nærmiljøutvikling
Hva kan være gode samarbeidsmodeller, metoder og verktøy for å fremme et godt fysisk bo – og nærmiljø?
 
1. Verdien av et attraktivt nærmiljø. Metoder og verktøy
Prof. Alexander Ståhle
VD & tekn dr stadsbyggnad, Spacescape AB, Sverige
 
2. Groruddalssatsingen.
Helhetlig samarbeid for økt aktivitet og bedre folkehelse
Synnøve Riise Bøgeberg
leder, Byrådsavdeling for byutvikling
Plankontoret for Groruddalen, Oslo kommune, Norge
 
Møteledere:
Guro Voss Gabrielsen
seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
Svein Neerland
Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune
12.00 Lunsj og postersessions
13.30 Workshops 2
P: Hvordan tilrettelegge for et godt fysisk miljø?
Praktiske eksempler knyttet til skoletiltak og byutvikling i et nærmiljøperspektiv.
 
1. Projekt "Space" - erfaringer med strukturelle rammer
for fysisk aktivitet i skolehverdagen
Arne Gårn
Specialkonsulent, Sundhedsområdet
Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark
 
2. Attraktive skoleveger i Gran
Ida Harildstad
rådgiver Vegdirektoratet, Norge
 
3. Aktivitetsvennlig byutvikling i Trondheim
– med påfølgende studietur
Byplankontoret i Trondheim kommune, Norge
 
Møteledere:
Guro Voss Gabrielsen
seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
Svein Neerland
Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune
14.45 Pause
15.00 Studieturer
Studietur 1: Kultur og helse
Studietur 2: Ilavassdraget
Studietur 3: Ladeparken/Finalebanen
Studietur 4: Grønn barneby/friluftsbarnehager
17.00 Slutt
Framtidens byer Miljødirektoratet Statens vegvesen Kommunal og moderniseringsdepartementet Husbanken

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |