Delplenum

1: NCD – situasjonen i Norden
(Eng)

Verdens helseforsamling har vedtatt et mål om 25% reduksjon i tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer innen 2025. Sentrale mål i den vedtatte handlingsplanen (2013-2020) er å styrke kapasitet og tverrsektoriell innsats for å forebygge sykdommene gjennom å redusere risikofaktorer som tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig alkoholbruk. Det er også et mål å rette innsats mot underliggende årsakene som er å finne i levekår (social determinants) gjennom å skape et helsefremmende miljø.

I denne sesjonen vil vi vurdere nordiske utviklingstrekk og utfordringer. Hvordan er situasjonen i de nordiske land når det gjelder usunt kosthold og fysisk inaktivitet? Er trenden med økende overvekt i ferd med å snu eller fortsetter utviklingen? Hva er forskjeller og likheter når det gjelder utfordringene innen tobakk og alkohol? Hva er situasjonen mht sosial ulikhet i NCD og risikofaktorer? Hvilke samfunnstrekk og reguleringer har vist seg å påvirke trendene? Sesjonen starter med en oversikt over det store bildet og avsluttes med et særskilt blikk på alkohol.

Innledere:
Noncommunicable diseases: Healthy diet, physical activity and obesity trends in the Nordic countries: Status and challenges
Knut Inge Klepp
Director, Division of Public health, Norway
 
Health burden from alcohol: does a public health model to prevention still apply in the individualized society?
Pia Mäkelä
Head of Alcohol and Drug unit, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

The presentation starts by reviewing alcohol’s role in global burden of disease in Europe and the Nordic countries both as a non-communicable disease and beyond. It then moves to central questions of prevention strategy: should we concentrate energy on those who have a problem with alcohol and not harass the moderate drinker? Or does the public health model still apply, suggesting universal policies? Can universal policies be considered legitimate, or are they patronizing? The presentation goes through recent research evidence which give legitimacy and reason for the public health approach.

Moderator/møteleder:
Anna Bessö
Avdelingsdirektør Folkehälsomyndigheten, Sweden

2: Bærekraftig utvikling og folkehelse

Bærekraftbegrepet vektlegger integrasjon av økonomiske, sosiale og økologiske perspektiver, og setter mennesker i sentrum for bærekraftig utvikling. Hvordan kan økologisk og sosial bærekraftig utvikling bidra til å nå mål om et samfunn som fremmer menneskenes helse og trivsel? hva kan folkehelsearbeidet lære av erfaringene fra miljøsektoren? Hva er potensialet for et godt samarbeid mellom miljø- og helsemyndighetene? Hvordan er de nordiske strategiene for å følge opp dette?

Innledere:
Bærekraftig utvikling og folkehelse – sett fra norske miljømyndigheter pdf icon Abstract
Ellen Hambro
Direktør, Miljødirektoratet, Norge
 
Bærekraftig utvikling og folkehelse – sett fra svenske folkehelsemyndigheter pdf icon Abstract
Pia Lindeskog
Doktor i medicinsk vetenskap, Folkehälsomyndigheten, Sverige
 
Moderator/møteledere:
Guro Voss Gabrielsen
Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Svein Neerland
Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune

3. Schools for health and well-being (Eng)

The kindergarten and school is one of the most important arenas for the well-being of children. Good health and wellbeing is central to effective learning and preparation for successful independent living. In all the Nordic countries the school has a social responsibility of health prevention and promotion. There is much experience in implementing health promotion initiatives from the health sector into schools and kindergarten. Over the years both experience and research has shown the need for ownership by the education sector for achieving more sustainable results.

The Scottish government is working to embed health and well-being across learning. Education Scotland is the main actor in transforming the school system with a focus on health, well-being and learning. In this sub-plenary we will hear how Scotland has a concerted approach to ensure that children and young people develop the knowledge and understanding, skills, capabilities and attributes which they need for mental, emotional, social and physical wellbeing. The Norwegian representative in the Schools for Health Network will comment on the presentation from a Nordic perspective.

Innledere:
Transforming the school to improve health, well-being and learning
Suzanne Hargreaves
Development officer, Education Scotland
Comments from:
Nina Grieg Viig
Norwegian representative for Schools for Health Network
 
Moderator/møteleder:
Ellen Margrethe Carlsen
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet, Norge

4. Psykisk helse og well-being

Psykisk helse og well-being er sentralt for folkehelsen, men har vi vært gode nok til å integrere disse aspektene i folkehelsearbeidet? Hva er den samfunnsrettede tilnærmingen til psykisk helse og well-being? Gode sosiale nettverk og sosial støtte er viktig i seg selv, men også som ressurser for mestring, livsutfoldelse og levevaner, som igjen har betydning for helse. Hva er sammenhengen mellom samfunnsutvikling og psykiske problemer? Hvordan er situasjonen når det gjelder psykisk helse og well being i Norden, og hvordan kan en arbeide med well-being innenfor folkehelsearbeidet?

Innledere:
Epidemiology of mental wellbeing in the Nordic countries – The importance of reliable and regular measures on mental wellbeing for public policy
pdf icon Abstract
Dora Gudrun Gudmundsdottir
Divisjonsdirektör, Embætti Lenkis, Island
Psykisk hälsa och välbefinnande för alla pdf icon Abstract
Kristian Wahlbeck
Föreningen för mental hälsa, Finland
 
Moderator/møteleder:
Åste Herheim
Samfunnspsykolog, helsedirektoratet, Norge

5: Sosial ulikhet i helse – Norsk review av sosial helsedeterminanter

Sosiale ulikheter i helse er stadig en av våre største og mest gjennomgripende helseutfordringer. Den globale kommisjonen for «Social determinants og Health», ledet av Professor Michael Marmot, anbefalte i 2008 at alle land burde gjennomføre nasjonale gjennomganger av sin politikk i et sosialt fordelingsperspektiv – på tvers av sektorer. Mange land har fulgt anbefalingen; Danmark gjennomførte for eksempel en slik prosess i 2011 under ledelse av professor Finn Diderichsen. I Sverige har folkehelseinstituttet skrevet en rapport om svenske lærdommer. I Norge ble en tilsvarende gjennomgang varslet i forrige Nasjonal helse- og omsorgsplan. Her har professor Espen Dahl ledet et uavhengig forskerpanel som på faglig grunnlag har gjennomgått norsk politikk for å vurdere effekter på sosiale ulikheter i helse, og kommet med forslag til tiltak som kan redusere slike forskjeller. Rapporten lanseres i mars 2014 og resultatene presenteres i denne sesjonen.

Hvordan er utviklingen i sosial ulikhet i helse i Norden? Hvilke politikkområder påvirker utviklingen? Hva sier de ulike nordiske gjennomgangene? Hvordan påvirker økonomi, oppvekstforhold, skole, arbeid og andre levekårsforhold sosiale ulikheter i helse?

Innledere:
Sosial ulikhet i helse – Norsk review av sosial helsedeterminanter
Espen Dahl
Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
Kommentar ved:
Finn Diderichsen
Professor i forebyggelse og leder af afdelingen for socialmedicin, Københavns Universitet, Danmark
 
Moderator/møteleder:
Anna Balkfors
Strateg og hovedsekretær for Malmö kommisjonen, Sverige

6: Folkehelselovgivning

Norge og Finland har regulert lokalt tverrsektorielt folkehelsearbeid ved lovgivning. I Sverige har behovet for en lokal folkehelselov vært oppe til debatt på nasjonale konferanser.
Hva er erfaringene fra Norge og Finland? Bidrar lovene til å øke lokalpolitisk oppmerksomhet mot folkehelsearbeidet? Bidrar lovene til å løfte folkehelse som hensyn i lokalsamfunnsplanlegging og til bedre tverrsektorielt samarbeid i planlegging og gjennomføring? Blir folkehelsa bedre og mer rettferdig fordelt?

Innledere:
Lokalt folkehelsearbeid i Norge – helse i alt vi gjør?
pdf icon Abstract
Elisabeth Fosse
Professor, Universitetet i Bergen, Norge
Erfaringer med finsk folkehelselovgivning
Taru Koivisto
Direktör, Social- och Hälsovårdsministeriet, Finland
 
Moderator/møteleder:
Elin Anglevik
Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge

7. Forebygging i helsetjenesten

En viktig rolle for helsetjenesten for bedre folkehelse og redusert sosial ulikhet i helse handler om å styrke forebygging og helsefremming i tjenesten. Sverige har utviklet nasjonale retningslinjer for forebyggende metoder i helsetjenesten. Norge har utviklet en strategi for hvordan helsetjenesten skal håndtere ikkesmittsomme sykdommer (NCD). Helsetjenestens rolle handler om langt mer enn behandling. Pasientene må blant annet få støtte til å endre levevaner. Hvordan kan helsefremmende og forebyggende innsatser gjennomføres i helsetjenesten? Hvordan kan helsetjenestene bidra til å redusere sosial ulikhet i helse?

Innledere:
Forebygging i helsetjenesten
Iréne Nilsson-Carlsson
Prosjektleder, Socialstyrelsen, Sverige
 
Moderator/møteleder:
Mats Brommels
Professor Karolinska institutet och ordförande för Samfundet Folkhälsan i Finland.

8. Ett Socialt Hållbart Malmö

Malmø nedsatte i 2009 en bred og uavhengig kommisjon for å utrede hvordan helsen for Malmøs innbygger kan forbedres og sosial ulikhet i helse kan reduseres. Initiativet var inspirert av verdens helseorganisasjons globale kommisjon ledet av Sir Michael Marmot som kom med rapporten «closing the gap in a generation» i 2008. Kommisjonen for ett socialt hållbart Malmö, ledet av Sven-Olof Isacsson, avsluttet sitt arbeid i mars 2013 ved å overlevere sluttrapport til kommunestyret. Kommisjonen kommer med en rekke gjennomgripende forslag. Disse vil bli presentert på denne sesjonen.

Hva er erfaringene fra Malmø? Kan andre kommuner og regioner i Norden lære av Malmø? Hva skjer i Malmø nå – fra råd til handling

Innledere:
Ett Socialt Hållbart Malmö
Sven-Olof Isacsson
Professor, kommisjonsleder Malmø, Sverige
 
Moderator/møteleder:
Johan Carlson
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Sverige

9. Building evidence in public health (Eng)

Evidence based medicine (EBM) has a vital role in deciding the effectiveness of clinical interventions. But can the same methods be applied to public health? Is the Nordic debate characterized by the notion that individual level evidence alone can give answers to population health challenges? How do we develop an evidence base to tackle social inequalities in health that are socially produced in complex societies? The aim of this session is to nurture the debate about development of knowledge and evidence based guidance in public health in the Nordic countries.

Professor Mike Kelly is Director of the Centre of Public Health at National Institute of Public Health and Clinical Excellence (NICE) where he leads on the development of public health guidance. From 2005-8 he was the co leader of the Measurement and Evidence Knowledge Network of World Health Organisation’s Commission on the Social Determinants of Health. In this session he will present the challenges of applying EBM methods to an evidence base in public health. He argues that we need a broad evidence base, that we need to distinguish between explanations on individual and population level, and that the evidence production need to capture the length of the causal chain between interventions and outcomes in public health. Mike Kelly will share with us how NICE produces public health guidance and local government briefings based on their models of evidence base.

Innledere:
Building evidence in public health
Mike Kelly
Professor, Director of the Centre of Public Health NICE, England
 
Moderator/møteleder:
Bjørn Guldvog
Direktør, Helsedirektoratet, Norge

10: Effektive folkehelsetiltak

I Danmark er det utviklet forebyggelsespakker som veiledning for lokalt folkehelsearbeid. I Norge er Helsedirektoratet i gang med å utarbeide veiviser for lokalt folkehelsearbeid. Hvordan stimulerer de danske forebyggelsespakkene til lokalt folkehelsearbeid? Hva slags veiledning er utviklet eller i utvikling i de andre Nordiske land? Kan vi lære av hverandre? Hva trenger kommunene?

Innledere:
Implementering af videnbaserede anbefalinger i kommunerne pdf icon Abstract
Tine Curtis
Leder av Center for Forebyggelse i praksis, KL og Adj.prof. Syddansk Universitet
 
Udvikling af vitensbaserede forebyggelsespakker til de danske kommuner 2012-2013 pdf icon Abstract
Barbara Hjalsted
Overlege, Sundhedsstyrelsen, Danmark
 
Utvikling av "Folkehelsekommune" - veivisere i lokalt folkehelsearbeid pdf icon Abstract
Herdis Dugstad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge
 
Moderator/møteleder:
Jette Jul Bruun
Enhedschef, Sundhedsstyrelsen, Danmark

11. Folkehelseutfordringer i et livsløpsperspektiv

Ulike faser i menneskers liv har spesiell relevans for deres helse. En livsløpstilnærming dreier seg blant annet om å erkjenne viktigheten av disse livsfasene og utvikle tiltak for ulike livsfaser. Hvordan ser det store bildet ut i Europa og Norden?

Den andre delen av denne sesjonen vil rette oppmerksomheten mot den eldre generasjonen. Levealderen i befolkningen øker, men det er stor sosial ulikhet i forventet levealder. Er det slik at fremtidens eldre både vil leve lengre og ha bedre helse? Hvorfor eldes vi så forskjellig?

Innledere:
Folkehelseutfordringer i et livsløpsperspektiv
Claudia Stein
Director of the Division of Information, Evidence and Research, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark
Maria Danielsson
Enheten för folkhälsorapportering, Folkhälsomyndigheten, Sverige
 
Moderator/møteleder:
Ellen Margrethe Carlsen
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet, Norge

12: Nærmiljøutvikling

Det fysiske nærmiljøet som omgir oss, enten det er naturskapt eller menneskeskapt, er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet og for menneskelig utfoldelse, vekst og utvikling. En god forvaltning av miljøet er viktig for klima og styrker folkehelsen, og bidrar til en mer rettferdig fordeling av goder og ulemper i samfunns – og arealutviklingen. Hva kan være gode samarbeidsmodeller, metoder og verktøy for et godt fysisk nærmiljø?

Den andre delen av denne sesjonen vil handle om erfaringer fra innsats i Groruddalen i Oslo øst. Groruddalssatsingen startet i 2007 og varer frem til 2016. Hvert år bevilger staten og Oslo kommune minst 50 millioner kroner hver til Groruddalssatsingen. Blant målene for satsingen finnes synlig miljøopprustning, styrking av innbyggernes stolthet og identitet, økning av livskvaliteten og totalt sett skal satsingen bidra til å forbedre levekårene i Groruddalen. Hva er erfaringene?

Innledere:
Verdien av et attraktivt nærmiljø pdf icon Abstract
Prof. Alexander Ståhle
School of Architecture og Spacescape AB, Sverige
 
Groruddalssatsingen. Helhetlig samarbeid for økt aktivitet og bedre folkehelse
pdf icon Abstract
Synnøve Riise Bøgeberg
Leder for Plankontoret for Groruddalen, Oslo kommune, Norge
 
Moderator/møteleder:
Guro Voss Gabrielsen
Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Svein Neerland
Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune

13: Folkehelseutdanninger i Norden: NHV – fortid og fremtid?

Nordic School of Public Health NHV (tidligere Nordiska Halsovårdhøgskolan) har vært en katalysator for utvikling av folkehelsevitenskap i Norden. I 2014 er det vedtatt å legge ned NHV. Hvilken rolle har NHV spilt i Norden i alle disse årene?

Nordisk ministerråd utreder for tiden fremtidige samarbeidsmåter i det nordiske folkehelsearbeidet. I sesjonen vil det foreliggende beslutningsgrunnlaget og mulige modeller bli presentert.

Innledere:
Folkehelseutdanninger i Norden: NHV – fortid og fremtid?
Lennart Köhler
Professor emeritus, Nordic school of Public Health (-NHV)
 
Stöd med utbildning och vetenskap för folkhälsan i Norden i framtiden - behov och förväntningar pdf icon Abstract
Anders Tegnell
Avdelingsdirektør, Folkhälsomyndigheten, Sverige
 
Moderator/møteleder:
Ole Trygve Stigen
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet, Norge

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |