Workshops

Workshop A: Trondheimserklæringen

For første gang i folkehelsekonferansens historie skal det utvikles en nordisk folkehelseerklæring på vegne av konferansens deltakere. Utkast til erklæring er delt med deltakerne i forkant av konferansen. Gjennom hele konferansen vil teksten diskuteres og utvikles før den ferdigstilles i siste plenumssamling fredag. Erklæringen vil utarbeides etter inspirasjon fra de globale konferansene om helsefremmende arbeidet – fra Ottawa til Helsinki

På denne workshopen kan du ta aktivt del i diskusjonen om erklæringsteksten med redaksjonsgruppen som jobber gjennom hele konferansen.

Workshopleder/moderator:
Bosse Pettersson og Tone P. Torgersen
Redaksjonskomiteén

Workshop B: Sosial ulikhet i helse i Norden – fra kunnskap til implementering av innsatser

Vi har kunnskap om hvilke forhold som påvirker sosial ulikhet i helse, men hvordan kan vi jobbe i praksis for å redusere forskjellene? Hvordan bør innsatser mot sosial ulikhet gjennomføres? Hvordan får vi saker på den politiske dagsorden og hvordan kan vi samarbeide med andre sektorer som også har andre mål enn helse?

Dette er spørsmål myndighetene og kommuneorganisasjonene i Norge, Danmark, Sverige og Island har gått sammen om finne svar på i et felles, nordisk prosjekt. Formålet med prosjektet er å samle kunnskap og erfaringer om hvordan innsatser mot sosial ulikhet i helse kan implementeres og å skape rammene for at området drøftes politisk og administrativt.

En ekspertgruppe med nordiske forskere samarbeider om en komparativ analyse av erfaringer fra de nordiske landene. Analysen skal danne utgangspunktet for en kortfattet, handlingsorientert rapport med konkrete forslag til hvordan implementeringen av innsatser mot sosial ulikhet i helse kan styrkes på lokalt nivå.

Innledere:
Behovet for kunnskap om implementering av innsatser mot sosial ulikhet i helse
Anne Gamme
Fagleder, Kommunesektorens Organisasjon, KS, Norge
Jonas Frykman
Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting, Sverige

Implementering af likhet i helse i alle politikkområder – hva kan vi lære av erfaringer fra Norden?
Finn Diderichsen
Professor, Københavns Universitet

Presentasjon av hvordan de jobber med sosial ulikhet i helse i to kommuner pdf icon Abstract
Dina Von Heimburg
Folkehelsekoordinator, Innherred Kommune, Norge
Mads Mathias Kyed

Koordinator, Kolding Kommune, Danmark

Prosess med drøftelse av erfaringer med implementering av innsatser mot sosial ulikhet i helse
Ingvild Gundersen Little
Projektkoordinator, Syddansk Sundhedsinnovation, Danmark 

Workshopleder/moderator:
Ingvild Gundersen Little
Projektkoordinator, Syddansk Sundhedsinnovation, Danmark 

Workshop C: Samisk helse

Hvordan er helsesituasjonen i den samiske befolkningen? Presentasjon av forskningen om helsesituasjonen i Norge og Sverige. Hva legger vi i begrepet helse og hva er de etiske og metodiske dilemmaene i forhold til denne type forskning i lokalmiljøene. Hvilke forpliktelser gir økt kunnskap om samisk folkehelse?

Innledere:
SAMINOR en befolkningsundersøkelse om helse i nord – nytteverdi
Ann Ragnhild Broderstad
Faglig leder og overlege, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø
Sametinget, Norge
 
Folkesykdommer og dødsårsaker i den svenske samebefolkningen
Per Sjölander
Professor Akademi Norr, Sverige
 
Innledere til paneldebatt:
Lisbeth Vesterheim Skoglund
Sametinget, Norge
Per Sjölander
Professor Akademi Norr, Sverige
Gunn Heatta
Leder for Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Norge
 
Workshopleder/moderator:
Ann Ragnhild Broderstad
Faglig leder og overlege, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø

Workshop D: EU:s tredje hälsoprogram (2014–2020)

EU:s nya hälsoprogram (2014–2020) avspeglar EU:s strategi för tillväxt, Europa 2020, där hälsa spelar en viktig roll. Att främja god hälsa inom EU är en integrerad del av strategin – om människor förblir friska och aktiva och har möjlighet att vårda sin hälsa innebär det positiva hälsoeffekter, både för den enskilde som för produktiviteten och konkurrenskraften inom EU samtidigt som trycket på de nationella budgetarna minskar och ojämlikheten i hälsa motverkas.

Nya Hälsoprogrammet har bland annat som mål att förbättra medborgarnas hälsa och minska ojämlikhet i hälsa, stimulera innovation inom hälso- och sjukvårdsområdet, skapa mer hållbara hälso- och sjukvårdssystem samt skydda medborgarna från allvarliga, gränsöverskridande hälsohot.

I enlighet med prioriteringarna i Europa 2020-strategin inriktas nya Hälsoprogrammet på färre insatser som ger ett tydligt EU-mervärde.

I workshopen presenterar Dirk Meusel från EU-kommissionen det nya Hälsoprogrammet, vad som är nytt jämfört mot tidigare program och vilka prioriteringar som gäller för utlysningen av medel i arbetsplanen 2014. Dessutom diskuteras relevansen av Hälsoprogrammet ur en nordisk kontext.

Presentationen hålls både på svenska och engelska.

Innleder:
EU:s tredje hälsoprogram (2014–2020)
Dirk Meusel
European Commission, Consumers Health And Food Executive Agency (CHAFEA), Health Unit
 
Workshopleder/moderator:
Cristina Mattsson Lundberg
Folkhälsomyndigheten, Sverige

Workshop E: Migrasjon og helse

Befolkningssammensetning i de nordiske landene har endret seg sterkt i løpet av de siste 30-40 årene. Endringer som forårsakes av krig og mangel på arbeid gjenspeiles i migrantbefolkningen som ønsker å bosette seg i de nordiske landene. Den økonomiske krisen i Europa har forsterket denne migrasjonen. Endringer i befolkningens sammensetning og behov har medført viktige endringer innen sosial- og helsepolitikken i de nordiske landene. Dette skaper nye årsaker til sårbarhet hos vanskeligstilte befolkningsgrupper – spesielt hos migranter og etniske minoriteter. Folkehelsearbeid er både kostbart og arbeidskrevende.

Samtidig tar det tid før dette arbeidet bærer frukter. Danmark, Norge og Sverige har verdifulle erfaringer. Det kan være erfaringer med tiltak i reformer − økonomiske incentiver, lovpålegg og oppfordringer om samarbeid – forebygging – samarbeid i primærhelsetjenesten. I denne workshopen ønsker vi å skape en oppmerksomhet omkring slikt arbeid og lære av hverandre.

Innledere:
Hvordan man kan oppnå: større lighed i sundhed for indvandrerpatienter: Opmærksomhed på kontakten til den praktiserende læge. pdf icon Abstract
Trine Rønde Kirstensen
Ph.D; Overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik. Danmark
 
Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer.
pdf icon Abstract
Morten Sodemann
Prof. Dr. ved innvandrermedisinsk klinikk, Infeksjonsmedisinsk afdeling, Odense Universitetshospital, Danmark
 
Har samhandlingsreformen styrket folkehelsearbeidet overfor innvandrere?pdf icon Abstract
Arild Schou
Prof. Dr. polit. ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og seniorforsker ved NIBR, Norge
 
Migration och prevention, en undersøkelse blandt asylsökare
Robert Jonzon
MPH. Projektledare/utredare, Folkehälsomyndigheten i Sverige
 
Workshopleder/moderator:
Ursula S. Goth
PhD, MPH, MSc. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Workshop F: Hvordan forstå utvikling i alkoholbruk i dagens Norden?

De nordiske landene har mye til felles når det gjelder alkoholbruk. I løpet av de siste 20 har vi sett forskjeller når det gjelder utviklingen i alkoholbruk i den voksne befolkningen; i noen land øker forbruket, i andre minsker det, mens vi også har eksempler på relativt stabilt forbruk gjennom denne perioden. Blant tenåringer ser vi en relativt stabil tendens, men med en klar nedgang i ungdoms alkoholforbruk i enkelte av de nordiske land. Hvordan skal vi forstå denne utviklingen?

Innleder:
Hvordan forstå utvikling i alkoholbruk i dagens Norden?
Håkan Leifman
CAN, Sverige
 
Kommentarer:
Pia Mäkelä
Institutet for hälsa og välfärd, Finland
Geir Scott Brunborg
Forsker ved statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Rafn Magnus Jónsson
Embætti Landlæknis, Island
 
Workshopleder/moderator:
Anna Raninen
Avdelingsleder i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Workshop G: Kvaliteter i det fysiske nærmiljøet

Det fysiske miljøet som omgir oss, enten det er naturskapt eller menneskeskapt, er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet og for menneskelig utfoldelse, vekst og utvikling. En god forvaltning av fysisk miljø er viktig for klima og styrker folkehelsen, og bidrar til en mer rettferdig fordeling av goder og ulemper i samfunns – og arealutviklingen. Et godt fysisk miljø beskytter mot risikofaktorer og fremmer kvaliteter som virker positivt på helse og livskvalitet. Hva kjennetegner et godt fysisk bo – og nærmiljø?

Innledere:
Kunnskapsgrunnlag om nærmiljø og fysisk aktivitet– mangler vi kunnskap eller politisk vilje? pdf icon Abstract
Johan Faskunger
Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap, ProActivity AB, Sverige
 
Stedsutvikling og livskvalitet pdf icon Abstract
Bianca Hermansen
Architect MAA Urban Designer PhD, CITITEK, Danmark
 
Hvordan påvirker nasjonale planer og strategier fylkeskommunens arbeid med steds- og nærmiljøutvikling i et kommuneperspektiv? pdf icon Abstract
Roar Blom
Kst. folkehelsesjef, Nordland fylkeskommune, Norge
 
Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Gåstrategi for eldre pdf icon Abstract
Julie Runde Krogstad
Forsker, avdeling for mobilitet og organisering, Transportøkonomisk institutt, Norge
 
Workshopleder/moderator:
Guro Voss Gabrielsen
Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Svein Neerland
Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune

Workshop H: Sustainable diets – promoting public health while protecting the environment

Eating a varied diet and maintaining energy balance are basic advice for a healthy diet. For the diet to be sustainable, it needs to be achieved through food systems and processes that are economically, socially, culturally and environmentally sustainable. We know that different foods and different diets impact the environment in different ways. Climate change, biodiversity, land and water resources, waste and pollution are all relevant topics when discussing today’s food production and consumption patterns.

How much can we reduce the negative environmental impact by changing the way we produce and consume foods? What are the most important changes? Which role does organic food play in this? Are there any potential conflicts between healthy diets and sustainable diets? In this session we will address some of these questions by looking at the potential positive climate impact of sustainable diets and explore what this means in the Nordic countries.

Speakers:
Sustainable diets – New Nordic Diet
Elling Bere
Professor, Department of Public Health, Sports and Nutrition, University of Agder, Norway
 
Sustainable food consumption - a prerequisite for sustainable development?
Pia Lindeskog
Sakkunnig, Dr Med Vet, The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten)
 
Organic food - the best way of promoting public health while protecting the environment?
Helle Margrete Meltzer
Research coordinator, Department of Exposure and Risk Assessment, Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstituttet)
 
Chair:
Jorunn Sofie Randby
Rådgiver, Helsedirektoratet

Workshop I: Ensomhet er like farlig som røyking. Hva kan vi gjøre?

Opplevelse av mestring og tilhørighet er sentralt for psykisk helse og trivsel. Det foreligger god dokumentasjon på at sosial støtte påvirker helseutfallet, både fysisk og psykisk. Sosial støtte handler om i hvilken grad man opplever å ha nære relasjoner, noen man kan spørre om hjelp og at noen som bryr seg. Hvordan kan vi adressere dette i folkehelsearbeidet? Hva er det som bidrar til at mennesker har tilgang til sosiale nettverk? Hva er til hinder for deltagelse og opplevelse av sosial støtte?

I denne workshopen setter vi fokus på ensomhet. Første innleder vil gjøre rede for sosial støtte og omfanget av ensomhet som problem, samt koblingen mot befolkningens helse. Vi vil deretter få eksempler på strukturelle og målrettede tiltak som har som formål å bryte ned barrierer for kulturell og sosial deltagelse.

Innledere:
Hva betyr sosial støtte for folkehelsen?
Åste Herheim
Samfunnspsykolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 
Ensomhet – behov, holdning og handling pdf icon Abstract
Einar Grøndalen
Seniorrådgiver, Norges Røde kors
Stine Williamson Torbergsen
Seniorrådgiver, Norges Røde kors
 
Føcking Åmål – spiller det noen rolle hvor du bor? Om Kulturkort Nordland
Åshild Opøyen
Leder Ung i Nordland, Nordland fylkeskommune
 
Workshopleder/moderator:
Åste Herheim
Samfunnspsykolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Workshop J: Tobacco

The workshop on tobacco will focus on new developments in tobacco control and will give interesting perspectives on future challenges.

Innledere:
Endgame – scenarios. Targets and strategies to reach a tobacco free society. Examples from Finland and Sweden
Göran Boëthius pdf icon Abstract
Associate Professor, Chair Tobaksfakta, independent think tank, Sverige
Timo Ståhl pdf icon Abstract
Director of Department at National Institute for Health and Welfare, Finland
 
Electronic cigarettes: What do we know? Health consequences and perspectives for public health
Barbro Holm Ivarsson pdf icon Abstract
pscychologists Against Tobacco, Sverige
Kristin Byrkje pdf icon Abstract
Special Adviser, Norwegian Cancer Society, Norway
 
Recommendations for tobacco control initiatives at local level: Health Promotion Packages on tobacco for municipalities. How to recruit smokers with low education to smoking cessation activities?
Jørgen Falk pdf icon Abstract
Specialist, Sundhedsstyrelsen, Denmark
Lene Krusaa pdf icon Abstract
projektleder, Københavns Kommune, Denmark
 
Workshopleder/moderator:
Jørgen Falk
Specialist, Sundhedsstyrelsen, Denmark

Workshop K: God seksualitet = God folkehelse. Seksualitet som helsefremmende faktor i folkehelsearbeidet

Norden har tradisjon for å fremme seksualitet som en sentral faktor i folkehelsearbeidet. Viktige strategier handler om å fremme glede, autonomi og mestring - dvs strategier som bør være almene i arbeidet med å styrke beskyttelsesfaktorer mot uhelse. Ny forskning viser også at seksualitet og seksuell livskvalitet i seg selv påvirker helse og livskvalitet. God seksualitet/god seksuell helse er derfor et eksempel på beskyttelsesfaktorer vi bør vie mer oppmerksomhet fremover i praktisk arbeid, forskning og strategiutvikling på andre folkehelseområder.

Innleder:
God seksualitet = God folkehelse. Seksualitet som helsefremmende faktor i folkehelsearbeidet
Prof. Christian Graugaard
Læge, ph.d. og professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet
 
Diskusjon:
Hvor langt er vi kommet og hvordan arbeider vi i dag med strategier som løfter seksualitet/seksuell helse som helsefremmende faktor i folkehelsearbeidet – utveksling av eksempler på "best practise".
Utveksling av ideer/strategier til hvordan vi skal arbeide fremover for å spisse fokus på seksualitet/seksuell helse som beskyttelsesfaktor for andre folkehelseområder.
 
Workshopleder/moderator:
Ulla Leth Ollendorff
Seniorrådgiver, avd. oppvekst og aldring, Helsedirektoratet
Lennart Lee Lock
Seniorrådgiver, avd. oppvekst og aldring, Helsedirektoratet

Workshop L: Papersession - Aktiv aldring – et viktig tema i folkehelsepolitikken

Konferansen har mottatt mange interessante abstracts/papers som omhandler eldre og folkehelse. Denne workshopen vil derfor i sin helhet vies dette tema med ulike vinklinger.

Innledere:
 
Ensomhet blant eldre hjemmeboende menn
pdf icon Abstract
Karsten Dideriksen
Ål kommune
Borghild Ulshagen
Ål kommune
Ursula Småland Goth
Høgskolen i Oslo og Akershus
 
75-års fødselsdag pdf icon Abstract
Ulla Svendsen
Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune, Danmark
Susanne Rystok
Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune, Danmark
 
Kunst og humor mod ensomhed pdf icon Abstract
Nelli Øvre Sørensen
Lektor, ph.d.
Mette Andresen
Lektor, ph.d., Forskning og Innovation University College Sjælland, Danmark
 
Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer uten etablerte tjenester i Trondheim kommune pdf icon Abstract
Anne Betty Sødal
Infosenteret for seniorer, Enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
Bodil Klungerbo
Infosenteret for seniorer, Enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
 
Livscaféer – utvikling og nordisk spredning av et seniordrevet folkehelsekonsept pdf icon Abstract
Bodil Klungerbo
Infosenteret for seniorer, Enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
 
Seniorer i frivillig arbeid pdf icon Abstract
Siw Hagelin
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Ursula Småland Goth
Høgskolen i Oslo og Akershus
 
Diskusjon
 
Workshopleder/moderator:
Jan Vaage
Fylkeslege i Sør-Trøndelag

Workshop M: Trondheimserklæringen

For første gang i folkehelsekonferansens historie skal det utvikles en nordisk folkehelseerklæring på vegne av konferansens deltakere. Utkast til erklæring er delt med deltakerne i forkant av konferansen. Gjennom hele konferansen vil teksten diskuteres og utvikles før den ferdigstilles i siste plenumssamling fredag. Erklæringen vil utarbeides etter inspirasjon fra de globale konferansene om helsefremmende arbeidet – fra Ottawa til Helsinki. På denne workshopen kan du ta aktivt del i diskusjonen om erklæringsteksten med redaksjonsgruppen som jobber gjennom hele konferansen.

Workshopleder/moderator:
Bosse Pettersson og Tone P. Torgersen
Redaksjonskomiteén

Workshop N: Helsevennlig lokalsamfunn

"Slipp folkehelsa fri - fra bruker til medborger - fra styring til samskaping."

God folkehelse krever mer enn et godt helsevesen. Det krever at den enkelte borger har et trygt og robust lokalsamfunn å leve i. Et lokalsamfunn som kan motivere til og legge til rette for trivsel og livsstilsendringer.
 
Dette kan ikke skapes av det offentlige alene, men er avhengig av involvering og samskaping med og mellom mennesker der de bor.
 
Hvordan håndterer man som offentlig ansatt en rolle hvor man ikke bare skal levere ytelser, men også legge til rette for at innbyggerne selv – i samarbeid med det offentlige – skaper helsefremmende aktiviteter?
 
Dette krever en ny form for tverrfaglighet, og ikke minst en ny form for ledelse, hvor man tør å sette ansatte og borgere fri.
 
I WHO Healthy Cities jobber vi med å forankre utviklingen fra New Public Management mot New Public Governance i praksis, der møtet med borgerne finner sted.
 
På workshop’en vil du lære med om nettverksledelse og relasjonsbygging som metode for å skape robuste og bærekraftige lokalsamfunn i samarbeid med innbyggerne.
 
Underveis blir det presentert konkrete eksempler fra de nordiske landene.
 

Program:
  1. Skaff deg et nettverk på 5 minutter!
  2. Introduksjon til arbeidet med samskaping i WHO Healthy Cities
  3. Konkrete eksempler på prosjekter i de nordiske landene
  4. Dialog
Innledere:
Slipp folkehelsa fri - fra bruker til medborger - fra styring til samskaping.
Årstein Skjæveland
Daglig leder Sunne Kommuner, Norge
Peter Holm Vilstrup
Daglig leder Sund By, Danmark
Kerstin Månsson
Daglig leder, Healthy Cities, Sverige
Marko Harapainen
Daglig leder, Healthy Cities, Finland
 
Workshopleder/moderator:
Årstein Skjæveland
Daglig leder Sunne Kommuner, Norge

Workshop O: Tools for local health promotion

Local health promotion needs to be based on best available evidence and local analyses of the challenges and resources. Health promotion cannot follow silos of traditional sectors. Practical tools are needed in order to facilitate systematic approaches across sectors. This workshop will bring examples from Norway and Finland. Norwegian Social Research has developed a tool to gather local data on health and living conditions among youth in the municipality. Free of charge the municipalities can acquire youth surveys and reports with analyses of the situation. This tool will be presented. Municipalities in the Vestfold County Council have extensively used the tool and experiences will be presented. In Finland National Institute for Health and Welfare has developed a nationwide benchmarking tool for the management, planning and evaluation of health promotion activities in different sectors of administration in Finnish municipalities. The aim is to make measures taken by local authorities visible and provide information on actions that promote better public health on local level. The tool and experiences will be presented in this workshop.

Innledere:
UNGdata
Anders Bakken
Forskningsleder, Norwegian Social Research
Young in Vestfold pdf icon Abstract
Rune Kippersund
Vestfold County Council
 
Benchmarking System of Health Promotion Capacity Building on Local Level pdf icon Abstract
Vesa Saaristo
Ekspert Helse og velfærd, Helseatferd og helsefremmende enhet, THL,
 
Workshopleder/moderator:
Monica Fleisje
Seniorrådgiver Helsedirektoratet

Workshop P: Hvordan tilrettelegge for et godt fysisk miljø?

Praktiske eksempler knyttet til skoletiltak og byutvikling i et nærmiljøperspektiv

Innledere:
Projekt "Space" - erfaringer med strukturelle rammer for fysisk aktivitet i skolehverdagen pdf icon Abstract
Arne Gårn
Specialkonsulent, Sundhedsområdet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark
 
Attraktive skoleveger i Gran pdf icon Abstract
Ida Harildstad
Rådgiver Vegdirektoratet, Norge
 
Aktivitetsvennlig byutvikling i Trondheim – med påfølgende studietur
Byplankontoret i Trondheim kommune, Norge
 
Workshopleder/moderator:
Guro Voss Gabrielsen
Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Svein Neerland
Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune

Workshop Q: Forebygging i helsetjenesten

Innledere:
Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande - Hur kan vi främja hälsan hos den äldre delen av befolkningen? Mats Brommels
Professor Karolinska institutet ock ordförande för Samfundet Folkhälsan i Finland
Suzanne Nilsson pdf icon Abstract
Utredare, Folkhälsomyndigheten
 
Frisklivssentralen (Fysiotek) rolle i folkehelsearbeidet og helsetjenesten vil også presenteres ved evalueringen "Hvem skal ha ambisjoner for Frisklivssentralene"?
Ine Wigernæs pdf icon Abstract
Phd, Valdres natur- og kulturpark/Beitostølen helsesportsenter
 
Workshopleder/moderator:
Mats Brommels
Professor Karolinska institutet och ordförande för Samfundet Folkhälsan i Finland.

Workshop R: Sociala investeringar för hållbar utveckling

Trots väl utvecklade välfärdssystem ökar skillnaderna i hälsa i de nordiska länderna. Sociala investeringar för hållbar utveckling behöver prioriteras. I Norge och Danmark har särskilda nationella kommissioner för jämlik hälsa genomförts och i Norge har en folkhälsolag införts. I Sverige har kommissioner genomförts på lokal och regional nivå och en nationell samverkan för jämlik hälsa sker mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Med utgångspunkt i exempel från lokal och regional nivå beskriver seminariet likheter och skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller att arbeta för jämlik hälsa. Hur kan de nordiska länderna samarbeta i fortsättningen?

Innledere:
Social hållbarhet för minskade skillnader i hälsa
Jonas Frykman
Senior Advisor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 
Samling för social hållbarhet i Västra Götalandsregionen
Göran Henriksson
Samhällsmedicinsk rådgivare, Västra Götalandsregionen
 
Kommission för ett socialt hållbart Malmö
Anna Balkfors
Utvecklingsstrateg Malmö stad, tidigare huvudsekreterare Malmökommissionen
 
Östgötakommissionen för folkhälsa
Margareta Kristenson
Professor vid Linköpings universitet
 
Påvirkning av nasjonal politikk for å fremme helse og redusere sosiale ulikheter i helse
Knut-Johan Rognlien
Folkehelsesjef Østfold Fylkeskommune
 
Ulighed i Sundhet - Arbejde i Københavns Kommune
Kathrine Schønnings
Folkesundhedschef, Københavns kommune
 
Workshopleder/moderator:
Johan Carlson
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Workshop S: Frivillige organisationer (NGOs) som aktörer i folkhälsoarbetet

Frivilligorganisationer (medborgarorganisationer) har en viktig roll i den nordiska välfärdssamhället. De erbjuder kanaler för engagemang och gemenskap, de fungerar som intressebevakare och påverkare, de erbjuder rådgivning och tjänster. Vilka är framtidsutsikterna för frivilligsektorn i de olika nordiska länderna? Vad kan vi lära oss av varandra? Hur sker samverkan mellan organisationerna och den offentliga sektorn i praktiken? Kan vi skapa nätverk för framtida nordiskt samarbete? Diskussion utgående från innlägg från de olika nordiska länderna.

Innledere:
Frivillige organisationer (NGOs) som aktörer i folkhälsoarbetet
Anna Svensson
Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, Sverige
Ingrid Stenstadvold Ross
Seksjonssjef forebygging, Kreftforeningen, NCD-alliansen, Norge
Stefan Mutanen
Verkställande direktör, Samfundets Folkhälsan, Finland
Karin Schultz
Sundheds- og idrætskonsulent, Äldresagen, Danmark
 
Workshopleder/moderator:
Viveca Hagmark
Förbundsdirektör, Folkhälsans förbund, Finland

Workshop T: Trygge lokalsamfunn

Lokalt skadeforebyggende arbeid er klok politikk En vanlig dag i Norge søker 1.350 personer legehjelp etter en ulykke, 100 av disse får varige mén, fem dør. Ulykkesskader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Skader og ulykker er en samfunnsutfordring og et folkehelseproblem. Mange ulykker kan forebygges, og skadeomfanget kan reduseres med riktige tiltak. Bli kjent med Trygge lokalsamfunn/Safe Communities som modell og metode for lokalt skadeforebyggende arbeid. Modellen bygger på politisk forankring, tverrsektorielt samarbeid, lokalt kunnskap og engasjement, bred medvirkning og kunnskapsbaserte prosjekter og tiltak. Arbeidet bygger på et livsløpsperspektiv.

Her vil du møte representanter fra kommuner som deltar i samarbeidet. De vil dele erfaringer fra det lokale arbeidet og gi konkrete eksempler på lokale forebyggingstiltak.
 
pdf icon Abstract

Innledere:
Trygge lokalsamfunn
Eva Vaagland
Koordinator, Trygge lokalsamfunn, Norge
Inge Kristiansen
leder av Sund By Horsens, Danmark
Ylva Bryngelsson
Uddevalla kommune, Sverige
 
E-læringsprogram for skadeforebygging og sikkerhet
Kees Jan Verhage pdf icon Abstract
Norwegian Safety Promotion Center AS (Norsafety)
 
Workshopleder/moderator:
Eva Vaagland
Koordinator, Trygge lokalsamfunn, Norge

Workshop U: Helsefremmende skole

Speakers/innledere:
Health promotion capacity building in Finnish comprehensive schools- a national tool for evaluation, planning and developing welfare activities at the local level. pdf icon Abstract
Kirsi Wiss
National Institute for Health and Welfare, Finland
 
Fruktbart samarbeid mellom utdanningssektor og helsesektor for bærekraftig helsefremming - erfaring fra regionalt nivå pdf icon Abstract
(Fruitful cooperation between education and health to make health promotion sustainable - experience from a regional level)
Åse-Marit Hovden
Public health advisor, Buskerud County Municipality
 
Hur kan Elevhälsan bidra till lärande, hälsa och välbefinnande för elever i skolan? pdf icon Abstract
(How can Elevhälsan (Swedish consorted health service in school) contribute to learning, health and wellbeing for students in school?)
Anna Ristovska
Leader of Elevhalsan in Engholm municipality
 
Workshopleder/Moderator:
Hildegunn Brattvåg
Senior advisor, The Norwegian Directorate of Health

Workshop V: Alkoholrelatert folkehelsearbeid i Norden

Hvordan jobber man med rusmiddelforebyggende arbeid i de ulike nordiske land? Hva er særlig aktuelt nå? Det vil bli en kort redegjørelse fra de nordiske landene, representert v/sentrale nasjonale aktører på feltet, og muligheter for spørsmål i etterkant.

Innledere:
Rusmiddelforebyggende arbeid i Norden
Lisa Christiansen
Sundhedsfaglig konsulent, Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Grønland
Pi Högberg
Sakkunnig, Folkhälsomyndigheten, Sverige
Rafn Magnús Jónsson
Spesialist alkohol og rusmidler, Helsedirektoratet, Island
Jens H. Jensen
Kriminalpolitiassistent, Folkehelserådet, Færøyene
Maria Kock Aabel
Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Danmark
Jon Nysted
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge
 
Workshopleder/moderator:
Maj Berger Sæther
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge

Workshop W: Att skapa verktyg för jämlikhet i hälsa: Hälsokonsekvensbedömningar

Hälsa är en av de frågor som människor värderar högst. Människors hälsa påverkas i stor utsträckning av den politik som förs inom de flesta områden och sektorer

Syftet med hälsokonsekvensbedömningar (HKB) är att systematiskt belysa och analysera hur politiska beslut kan påverka människors hälsa, för att man därigenom ska kunna fatta beslut som främjar en god och jämlik hälsoutveckling. HKB är ett verktyg som kan bidra till en god och jämlik hälsoutveckling och att hälsofrågorna lyfts upp och integreras i de politiska processerna.

Workshopen syftar till att ge ett ramverk och introduktion till HKB ur ett internationellt perspektiv samt genom aktuella exempel från tidigare och pågående arbete i Sverige, Norge och Danmark.

Innledere:
Verktyg för jämlikhet i hälsa pdf icon Abstract
Herdis Dugstad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Cristina Mattsson Lundberg
Folkhälsomyndigheten, Sverige
Ida Knutsson
Folkehälsomyndigheten, Sverige
Mads Mathias Kyed
prosjektleder Kolding kommune, Social- og sundhedsforvaltningen, Danmark
 
Workshopleder/moderator:
Herdis Dugstad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Workshop X: Papersession – Innovasjon for gode levevaner

Konferansen har mottatt mange interessante abstracts/papers som omhandler levevaner. Denne workshopen vil derfor i sin helhet vies dette tema med ulike vinklinger

Innledere:
Familieveiledning til risikogrupper i forhold til sunn livsstil i sosioøkonomisk utsatte områder pdf icon Abstract
Jenny Sydhoff
Programansvarlig for handlingsprogram "Övervikt och fetma" Hälso- og sjugvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting
Emma Sjöberg
Prosjektleder for handlingsprogram "Övervikt och fetma" Hälso- og sjugvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting
 
Nærturgruppe pdf icon Abstract
Hanne Tretterud Lund
Prosjektleder "Aktiv i 100", Den Norske Turistforeningen
 
Fars Kjøkkenskole pdf icon Abstract
Mette Bøgebjerg Jørgensen
Center for Sundhed og Forebyggelse, Vallensbæk kommune, Danmark
Jonas Wigkilde
Center for Sundhed og Forebyggelse, Vallensbæk kommune, Danmark
 
Diskusjon
 
Workshopleder:
Henriette Øien
Avdelingsdirektør, avdeling forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |